ČEZ
PROJEKT VENKU I VE ŠKOLE

Záměry projektu

Projekt je zaměřen na vylepšení vybavenosti školního pozemku, rozdělení pozemku na zóny sportovní, učební a herní a dobudování učebních a herních zón. Naváže na projekt (výstavba sportovního areálu), který získala obec Horní Suchá z fondů EU. Chceme jej uskutečnit proto, abychom umožnili dětem pobyt na čerstvém vzduchu i během školní výuky a ve volnočasových a zájmových aktivitách realizovaných školou. Chceme je tím vést ke zdravému životnímu stylu. Výsledky projektu budou dlouhodobě využívat i rodiče s dětmi v obci. Projekt bude probíhat za organizační a finanční spoluúčasti školy a sdružení rodičů. Na tento projekt bychom v budoucnu rádi navázali dalším projektem na vybudování zahrady s rostlinami typickými pro naše prostředí, která bude využívána nejen při výuce, ale i ve volnočasových aktivitách dětí.Plán projektu

Pozemek bude rozdělen na zóny – sportovní, herní a učební - sportovní zóny vytvářejí již dříve vybudovaná sportoviště, učební zóny vytvoří tři venkovní „učebny“ (jedna je již zařízena z prostředků školy, dvě další plánujeme zbudovat z prostředků grantu), herní zóny plánujeme v konečné fázi projektu dvě (první z nich – s průlezkami je již z větší části pořízená z prostředků školy, chceme ji ještě doplnit krytými pískovišti zakoupenými taktéž ze školních prostředků, druhá bude vybavena betonovým pingpongovým stolem, basketbalovým košem a skákacími panáky a bude financována z prostředků sdružení rodičů).

Bude vybudováno vybavené a bezpečné prostředí pro pobyt dětí na školním pozemku. Vytvořené prostředí bude aktivně využíváno k poskytnutí možnosti pobytu dětí na čerstvém vzduchu i během výuky (učební zóny), k pobytu venku během přestávek (ve škole jsou dvě dostatečně dlouhé přestávky, aby umožnily dětem pobývat venku), ke zlepšování pohybových schopností a dovedností dětí, k vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, ke zkvalitnění vzdělávání využitím nových organizačních forem i metod výuky, ke zlepšení spolupráce školy a rodiny (využíváním pozemku pro společné akce s rodiči např. Radovánky, Den dětí), ke zlepšení vyžití rodičů s dětmi v obci (není zde dobře a bezpečně vybavené dětské hřiště, chceme proto umožnit rodičům s dětmi vybudované herní zóny v určenou dobu využívat).

Dokončení tohoto projektu umožní návaznost na další projekt v následujících letech, kdy plánujeme doplnění pozemku školní zahradou s léčivými bylinami a rostlinami typickými pro naše prostředí, která bude sloužit i k výukovým účelům.

Průběh projektu

S realizaci projektu jsme začali v červnu, kdy byly škole přiděleny finance. Ještě do konce června jsme zakoupili lavice a stoly pro venkovní učebny a na konci června zahájili realizaci projektu tím, že jsme je začali využívat. Dále byla zakoupena krytá pískoviště. V září pokračujeme ve využívání učeben a v instalaci dalších zařízení na školní pozemek.

Mgr. Eva Kuchárová