COMENIUS
PROJEKT PARTNERSTVÍ ŠKOL

Co je to?

Comenius je součástí vzdělávacího programu EU a klade si za cíl podporování mezinárodní spolupráce a mobilit mezi evropskými státy a posílení evropské dimenze v oblasti vzdělávání. Dále podporuje studium cizích jazyků a prostřednictvím různých aktivit se snaží rozšiřovat všeobecné povědomí o jednotlivých evropských kulturách.

Při zahájení práce na školním vzdělávacím plánu jsme si uvědomili, že bychom rádi spolupracovali se školami v Evropě. Účast v mezinárodním projektu byla i možnosti zlepšit jazykové dovedností – angličtina se naší škole vyučuje od první třídy. Na kontaktním semináři Comenius ve Walesu jsme společně s dalšími zájemci o spolupráci ze Španělska, Švédska, Itálie a Walesu vypracovali plán dvouletého projektu „Caring For Our World“ - Staráme se o náš svět. Protože jednotlivé národní agentury náš projekt schválily, byly všem partnerským školám přiděleny prostředky jak na materiální podporu projektu, tak na mezinárodní setkání učitelů.

Práce nad projektem bude velkým přínosem pro žáky i učitele. Budeme osvojovat nové dovednosti, které jsou důležité jak v soukromém, tak v profesním životě: komunikační a prezentační schopnosti, přijímání rozhodnutí, řešení problémových situací a konfliktů, kreativitu, týmovou práci a toleranci. Hlavní poslání našeho projektu – ekologická a enviromentální výchova. Práce nad projektem bude součásti mnohá předmětů vyučovaných na prvním stupni : cizí jazyk, český jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda, práce s PC a výtvarná výchova.

Prohlášení:
Příjemce grantu si výhradně ručí za obsah publikace. Evropská komise neodpovídá za žádné případné užití dotčených informací.