COMENIUS
PROJEKT PARTNERSTVÍ ŠKOL

Projekt Comenius – první mezinárodní setkání

Před časem jsme se již zmiňovali o tom, že naše škola obdržela již podruhé grant Evropské unie v projektu Comenius – spoluprace škol. Tentokrát zní zvolené téma „Mýty a legendy“. První pracovní výjezd, kterého se zúčastnili pedagogové celkem ze sedmi škol (Česká republika, Wales, Itálie, Francie, Německo, Polsko a Maďarsko), byl uskutečněn v hlavním městě Německa v Berlíně od 16.11 do 20. 11. 2011. Z naší školy se zúčastnilo 5 učitelů včetně ředitelky školy, Mgr. Ilony Chalupové.

V průběhu naší návštěvy jsme měli příležitost prohlédnout si pamětihodnosti Berlína a seznámit se s jeho historií. Ale hlavním úkolem byla pracovní schůzka, kterou jsme absolvovali na partnerské základní škole „Beatrix-Potter-Grundschule“. Po prohlídce školy a seznámení se stylem výuky žáků jsme se sešli v učebně, abychom vybrali návrh loga, který má prezentovat název a smysl projektu. Můžeme se pochlubit tím, že náš návrh loga byl zvolen jako vítězný a bude tudíž uveden na všech pracovních dokumentech. Poté jsme se společně dohodli na dalším postupu a vypracování materiálů do druhé fáze projektu, kdy se uskuteční další pracovní schůzka, tentokrát u nás v Horní Suché v polovině března 2012. Žáci budou vyrábět záložky do knihy, na něž mají ukázat národního hrdinu. Dalším zajímavým úkolem bude výběr oblíbeného literárního hrdiny a výroba plakátu. Z vybraných obrázků všech škol potom vznikne koláž. Nakonec byly všemi skupinkami učitelů vzájemně předány drobné dárky a upomínkové předměty, např. booklety o jednotlivých školách s množstvím fotografií, obrázků žáků a krátkými texty v angličtině. Naše škola, kromě jiného, přivezla ukázku českého skla, kalendáře s obrázky Josefa Lady či Alfonse Muchy a plyšovou figurku Krtečka.

Velkým přínosem pro nás byla možnost komunikovat v angličtině či němčině, srovnání jednotlivých školských systémů v partnerských zemích a možnost navázat kontakt našich žáků s žáky zahraničních škol, kteří si takto prakticky vyzkouší znalost cizího jazyka. Možnost budou mít již před Vánocemi, kdy proběhne videokonference vybraných tříd. Žáci v rámci výtvarné a pracovní výchovy vyrábí vánoční přání s texty v cizích jazycích.

Mgr.Tatjana Nadymáčková, koordinátor projektu
Mgr.Markéta Tomíčková

Projekt Comenius pokračuje

Jak už jsme vás informovali, naše škola se podruhé zapojila do projektu Partnerství škol – Comenius. Žáci prvního stupně si vybrali téma Mýty a legendy naší země. Začátky byly úspěšné: oslavili jsme Den evropských jazyků, vyrobili zajímavý booklet o naší vlasti a připravili první videokonferenci. Byla to pro žáky jedna z prvních možnosti ověřit si své znalosti angličtiny. V jeden den jsme se spojili s vrstevníky s Německa, Francie, Katalánska, Polska a Maďarska. Povídali jsme si o našich školách, o volném čase a hráli jazykové hry. Ohlas na konferenci byl velmi pozitivní, a proto se všichni spontánně rozhodli uskutečnit další konferenci v květnu.
Hlavní událostí první části projektu byla návštěva kolegů z partnerských zemí v naší škole. Všichni se moc těšili na jejich příjezd. Žáci pátých tříd nakreslili plakáty s obrázky svých oblíbených hrdinů. Není divu, že nejvíce tam byly vidět postavy ze Starých pověsti českých. Mladší žáci plnili další povinný úkol: vyráběli záložky do knih. K úkolům vytýčeným v projektu patřily také oslavy Dne knihy. Všichni žáci navštívili místní knihovnu, kde se dověděli mnoho zajímavých informaci.
14. března jsme mohli přivítat vzácné návštěvníky. Nejdůležitějším bodem programu byla návštěva školy. Žáci šestých až devátých tříd se ujali role průvodců a ukázali návštěvníkům naši školu a okolí. Hosty nadchla práce žáků, kterou viděli ve vyučovacích hodinách. Velmi ocenili vybavení školy, množství interaktivních tabulí a počítačů, nové zařízení školní jídelny a vybavení odborných učeben. A všichni se shodli na tom, že naše škola patří k nejlépe vybaveným školám našeho projektu.
Aby hosté poznali náš region ze všech stran, ukázali jsme jim průmyslovou část Ostravy. Návštěva státního podniku Diamo a fárání do hloubky 600 metrů byla pro všechny velkým dobrodružstvím. Odměnou za jejich odvahu byl pěkný pohled na Ostravu z vyhlídkové věže podniku. Sportovní klání mezinárodních družstev v bowlingu dokázalo setřít i jazykové bariéry. Poslední tečkou za touto vzácnou návštěvou byla prohlídka lázní v Darkově a v pivovaru v Nošovicích.
Ohlasy našich kolegů byly vynikající. Jsme rádi, že jméno Horní Suchá se dostalo do povědomí několika evropských zemí.

Mgr. Tatjana Nadymáčková

Evropský den jazyků

Kořeny Evropského dne jazyků sahají do roku 2001, který byl Radou Evropy a Evropskou unií vyhlášen za Evropský rok jazyků, do jehož oslav se zapojilo 45 zemí. Aktivitami, které během něj probíhaly, poukázal na jazykovou rozmanitost v Evropě a vyjádřil podporu jazykovému vzdělávání.
Hodnocení Evropského roku jazyků bylo uveřejněno ve zprávě nazvané anglicky Final Evaluation of the European Year of Languages 2001 ("Závěrečné hodnocení Evropského roku jazyků 2001") vydané v květnu 2002.
Úspěch Evropského roku jazyků a zájem národních spolupořadatelů přispěly k tomu, že se Rada Evropy rozhodla vytvořit novou každoroční tradici a prohlásila 26. září za Evropský den jazyků. Každý chápe, že ovládání cizích jazyků nám dává větší šance na práci, studium a na lepší život.
Už třetím rokem žáci naší školy připomínají tento den v rámci práce v projektu Comenius. Tento rok jsme připomněli Evropský den jazyků ve všech třídách na prvním stupni. Prohlíželi jsme mapu Evropy, hledali naše partnerské země z projektu Comenius, vybarvovali vlajky a připomínali si anglické názvy barev a států. Žáci čtvrté třídy chtěli poznat názvy bývalých evropských měn, a s pomoci internetu si je mohli taky prohlédnout. Páťáci nakreslili obrázky známých evropských literárních hrdinů a vyhledali překlady často používaných slov v angličtině, francouzštině, maďarštině, polštině a němčině. Nejmenší žáci se podívali na ukázky pohádek v těchto jazycích a poslechli písničky v originálním provedeni.
Stalo se již tradici, že se ve školní jídelně v tento den se vaří nějaké evropské jídlo. Letos jsme si pochutnali na polských a italských dobrotách.

Mgr. Tatjana Nadymáčková