hlavicka

Školy chystají změnu výuky- chystají své školské vzdělávací programy.

Zajímá Vás, jak se budou děti učit a nakolik se promění charakter vyučovacích předmětů?

Motto:
Jak dlouho si ještě můžeme
připravovat dnešní děti
ve včerejších školách
s předvčerejšími metodami
na zítřejší problémy?

K. Rýdl

Jsem si úplně jist, že za dvacet let se budeme dívat na způsob vzdělávání, jaký je běžný ve většině dnešních škol, a budeme se divit, že jsme mohli tolerovat něco tak primitivního.

H. Gardner

Přemýšlíme-li o vzdělávání ve škole, napadá nás řada otázek:

 • Co to je rámcový vzdělávací program?
 • Proč a jak zpracovat školní vzdělávací program základního vzdělávání?
 • Co to jsou klíčové kompetence?
 • To slovo evaluace mi něco připomíná, ale co to je?
 • Naše školství je velmi dobré, je potřeba vůbec něco měnit?

Na tyto otázky naleznete odpověď na následujících řádcích.

Tato informace je určena všem pedagogům, ale i rodičům, pracovníkům samosprávy a státní správy ve školství a dalším zájemcům.

Vzdělávací obsah rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk)
 • Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace - vzdělávací oblast je současně oborem vzdělávací oblasti)
 • Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie - vzdělávací oblast je současně oborem vzdělávací oblasti)
 • Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět - vzdělávací oblast je současně oborem vzdělávací oblasti)
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)
 • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
 • Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova a doplňující obor Dramatická výchova)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova a doplňující obor Zdravotní tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce (Člověk a svět práce - vzdělávací oblast je současně oborem vzdělávací oblasti)
Charakteristika jednotlivých vzdělávacích oblastí je uvedena v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání. Je zřejmé, že není možné ihned provést integraci předmětů do jednotlivých oblastí, jedná se dlouhodobý proces, jemuž musí předcházet změny ve vzdělávání budoucích učitelů i další vzdělávání učitelů a především pochopení a spolupráci rodičů žáků.
Tato koncepce vyžaduje výraznou změnu výuky na základní škole. Budeme usilovat, aby v žádném případě nedošlo k poklesu vzdělanostní úrovně našich žáků, ba právě naopak chceme pro děti zdravou školu, která bude děti připravovat na všechny složitosti života.
Věříme v podporu nejen Vás rodičů, ale i v pomoc všech komu jde o spokojenost našich nejmenších.