hlavicka

Zápis prvňáčků


MŠMT upozorňuje na termíny zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019.
Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2018 do 30. dubna 2018.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1.9.2017).

Plnění povinnosti školní docházky

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 školského zákona.Desatero malého školáka (Co by děti měly umět.)

 • Správně vyslovovat všechny hlásky
 • Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
 • Zazpívat písničku, říci básničku
 • Poznat barvy
 • Vyjmenovat čísla 1 – 5, přidat ubrat
 • Umět držet a bezpečně používat tužku, štětec a nůžky
 • Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
 • Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC,umytí rukou, smrkání)
 • Samostatně se převléknout, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip
 • Umět vyslechnout pokyny a splnit je

Co dál po zápisu? – rady pro rodiče

 • Jedním z nejdůležitějších faktorů, které výrazně ovlivňují školní výsledky a zařazení dítěte mezi ostatní, je řeč. Děti musí správně vyslovovat všechny hlásky. Pokud ne, je nutno navštěvovat logopeda. Vadná řeč zásadně znesnadňuje žákovi čtení, psaní, ale i dorozumění s kamarády. Aby měly děti dobrou slovní zásobu, je velmi vhodné číst jim denně krátké pohádky či příběhy.
 • Dítě je nutno vést k samostatnosti. Mělo by se samo oblékat a obouvat. Nedělejte to za ně, Zručnost se získá pouze častým opakováním činnosti. Nechte je doma kreslit, vybarvovat, stříhat, modelovat, skládat z různých stavebnic. Tyto činnosti rozvíjejí jemnou motoriku a připravují ruku pro nácvik psaní.
 • Prvňáček bude muset vydržet u jedné činnosti alespoň 10 minut. Musí se umět soustředit. Pokud nevydrží poslouchat pohádku do konce, přebíhá od jedné hračky k druhé, bude mít se soustředěním problémy i ve škole. Takové děti je třeba vést k tomu, aby se snažily činnosti, které začaly i dokončit.
 • Kázeň

  Není nutný vojenský dril, ale dítě by mělo umět respektovat dospělého. Pozorujte ho, jak si hraje s kamarády, učte ho snášenlivosti, kamarádství, toleranci, veďte ho k pomáhání druhým, odsuzujte sobectví a agresivitu.

  Pro výchovu doma i ve škole platí: důslednost, náročnost a láska